Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő személye

Kuszing Gábor, pszichológus, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy tevékenységemmel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Kuszing Gábor adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://pszichologusbudapest.com/adatkezeles címen. Kuszing Gábor fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítem az ügyfeleim.

Amennyiben kérdése lenne ezzel az adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, kérem, írja meg nekem azokat az alábbi elérhetőségeken, és válaszolok azokra.

2 Az adatkezelő adatai

Velem, Kuszing Gáborral, a kapcsoaltűrlapon léphet kapcsolatba.

3 A kezelt személyes adatok köre

3.1. A pszichologusbudapest.com kapcsolatűrlapján megadott adatok

Név, tárgy, e-mailcím, üzenet tartalmán belül: telefonszám; probléma, amellyel pszichológust keres.

3.2. A pszichológusi munkám során megismert adatok

Ügyfelem problémája, amellyel hozzám fordul, születési dátuma, lakcíme. Valamint jellemzően ügyfelem személyisége, viselkedése, kapcsolati viszonyai (barátai, rokonai, hozzátartozói), lelki állapota és folyamatai, személyisége, tervei, érdeklődése, adott esetben munkája, iskolai végzettsége, neme, testi betegsége, testi vagy lelki egészségügyi története, korábban kapott diagnózisok, világnézeti meggyőződése, felekezeti hovatartozása, faji származása, szexuális érdeklődése, nemi identitása, valamint egyéb, a pszichológusi munkához szükséges adatok (az alábbi táblázatban lásd: a pszichológiai konzultáció folyamán megismert adatok).

4. Az adatok felhasználása, a felhasználás jogalapja és tervezett megőrzési ideje

Az alábbi táblázat az egyes adatfajták felhasználását, az adatkezelés jogalapját, az adatok megőrzésének idejét mutatja, amelyeket lent szövegesen is kifejtek.

Kezelt adat

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

Ügyfél neve

Az ügyfelem azonosítására, megszólítására használom

Önkéntes hozzájárulás

Pszichológusi praxisom befejezésééig

Honlapüzenet tárgya

Az adott megkeresés azonosítására használom

Önkéntes hozzájárulás

Pszichológusi praxisom befejezésééig

E-mailcím

Kapcsolattartásra használom

Önkéntes hozzájárulás

Pszichológusi praxisom befejezésééig

Skype-név

Kapcsolattartás, skype-konzultációk tartása

Önkéntes hozzájárulás

Pszichológusi praxisom befejezésééig

Telefonszám

Kapcsolattartásra használom

Önkéntes hozzájárulás

Pszichológusi praxisom befejezésééig

Probléma, amellyel pszichológust keres az űrlapon megadva

Arra használom, hogy eldöntsem, kompetens vagyok-e az ügyfél problémájában, milyen módszert kínálok (pl. csoportos, pár-, család- vagy egyéni konzultáció).

Önkéntes hozzájárulás

Pszichológusi praxisom befejezésééig

Lakcím

Az ügyfél szociológiai környezetének felmérése, illetve levél írása, ha más megkeresésre nem válaszol. Ezen kívül számlázáshoz, illetve átutalásos fizetés esetén van rá szükségem.

Önkéntes hozzájárulás

Pszichológusi praxisom befejezésééig

A pszichológiai konzultáció folyamán megismert adatok

Az ügyfelekkel folytatandó konzultációs munka, minőségbiztosítás

Önkéntes hozzájárulás

Pszichológusi praxisom befejezésééig

Hangfelvétel a pszichológiai konzultációs ülésről

Pszichológusi vélemény, gyermekvédelmi jelzés, szupervíziós minőségbiztosítás

Önkéntes hozzájárulás, törvényi kötelezettség (Gyermekvédelmi törvény)

A vélemény vagy gyermekvédelmi jelzés végleges változatának elkészültéig vagy a szupervíziós folyamat végéig

Név, cím, igénybe vett szolgáltatás

Ha ön számlát kér, vagy az ülés díját átutalással rendezi, számlát állítok ki, amelyek tartalmazzák az előző mezőben található adatokat.

Önkéntes hozzájárulás, ráutaló magatartás, adó- és számviteli jogszabályok

A Party-Time Bt. működésének végéig, de legalább a számla kiállítását követő 8. év végéig

A fent jelzett adatokat azért őrzöm meg a pszichológusi praxisom befejezésééig, hogy azokkal az ügyfeleimmel, akik több év elteltével újra pszichológusi munkába akarnak kezdeni velem, fel tudjam eleveníteni az emlékezetemet, és így a munkát ne újrakezdeni, hanem folytatni lehessen. Illetve arra használom az elérhetőségeket (e-mailcím, skype, telefonszám, lakcím), hogy kapcsolatba tudjak kerülni az ügyfeleimmel a munka újrakezdése esetén.

4.1. Hangfelvétel

Hangfelvételt alapesetben nem készítek az ülésekről. Pszichológusi vélemény adása esetén rendszerint, vagy minőségbiztosítási, szupervíziós céllal egyes esetekben szükség lehet hangfelvétel készítésére az ülésről. Ehhez minden esetben az ügyfél külön hozzájárulását kérem.

4.2. Gyerekek

Gyerekekről (18 év alatt) a fenti adatokat csak a szülőjük, gondviselőjük beleegyezésével kezelem. A gyerekeket szóban tájékoztatom arról, ha a gondviselő, szülő vagy más személy hozzáférhet adataihoz, például róluk vélemény készítése esetén.

4.3. Számlázás

Ha Ön számlát kér, vagy átutalással fizet, akkor az ilyenkor kiállított számlán meg fog jelenni az Ön neve és címe, valamint az igénybe vett szolgáltatás megnevezése. Ez az adatkezelés a magyar adójogszabályoknak való megfelelés miatt szükséges. Ilyen esetben ezeket az adatokat minimum 8 évig tárolom a könyvelésemben. A számlákat kézzel állítom ki, a számlatömböket elzárva tárolom, és adóellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátom. Ha Ön átutalás esetén nem kéri a számlát, a számla eredeti példányát megsemmisítem, de a másodpéldányok és a tőpéldányok a könyvelésben maradnak, a számlák adattartalmát a könyvelőm megismerheti.

5. Az adatkezelés célja, módja, és jogalapja

Kuszing Gábor tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben (pl. rendőrségi vagy bírósági kihallgatás, gyermekvédelmi jelzés gyermek veszélyeztetése esetén) a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Felhívom a részemre adatokat közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Például ha Ön valaki más nevében vagy pár- vagy családterápiára foglal időpontot, és ennek kapcsán megadja az illető nevét, elérhetőségeit és beszél a a másik ember problémáiról, Önnek kell megszereznie ehhez az ő hozzájárulását.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.

6. Az adatok fizikai tárolási helye

6.1. A honlapon, e-mailben vagy skype-on megadott adatok

A pszichologusbudapest.com honlap kapcsolatűrlapján megadott adatokat a rendszer automatikusan továbbítja Kuszing Gábor e-mailcímére. Ennek során az adatok a Netstudio Rendszerház Kft. szerverein valamint a globális levelező szervereken tárolódnak. A kapcsolatűrlapról származó üzenetek és az elektronikus levelek letöltése után azok törlődnek a Netstudio kiszolgálóiról.

Az e-maileket és a skype-hoz kapcsolódó adatokat a számítógépemen tárolom. A számítógép vírusirtóval és tűzfallal rendelkezik. A számítógép elvesztése, lopása esetére a számítógép felhasználói fiókját, ahonnan a levelezés vagy a skype elérhető, jelszó védi.

6.2. Konzultációs ülések

A pszichológiai konzultációs ülések során jegyzeteket készíthetek, illetve az ülést követően is szükség lehet jegyzetek készítésére. Ezeket rendelőmben, illetve otthonomban tárolom mások által nem hozzáférhető helyen. A jegyzetek megfogalmazása során kulcsszavakat használok, amelyek mások számára gyakran nem érthetők.

6.3. Számlázás

Ha Ön számlát kér, vagy átutalással fizet, akkor az ilyenkor kiállított számlán meg fog jelenni az Ön neve és címe, valamint az igénybe vett szolgáltatás megnevezése. Ilyen esetben ezeket az adatokat minimum 8 évig tárolom a munkahelyemen. Ha Ön átutalás esetén nem kéri a számlát, a számla eredeti példányát megsemmisítem, de a másodpéldányok és a tőpéldányok a könyvelésben maradnak.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

7.1. Elektronikus levelezés, kapcsolatűrlap

A pszichologusbudapest.com honlapon, illetve az e-mailcímemre eljuttatott adatok a Netstudio Rendszerfejlesztő Kft. szerverein tárolódnak azok letöltéséig. A Netstudio Rendszerfejlesztő Kft. munkatársai nem olvassák vagy vizsgálják a honlapról küldött üzenetek vagy az e-mailjeim tartalmát. A honlap nem használ cookie-kat.

7.2. Adattovábbítás jogszabálynak való megfelelés vagy mások védelme miatt

Ha jogszabály kötelez arra, hogy ügyfelemről adatot közöljek, azt közlöm. Ide tartozik többek között, ha a Gyermekvédelmi törvényben előírt esetben gyerek veszélyeztetése esetén gyermekvédelmi jelzést kell tennem, valamint a bírósági vagy rendőrségi idézésnek való megfelelés. Illetve az ügyfél engedélye nélkül is köteles vagyok adatokat közölni, ha mások emberi joga veszélyben van, ahogy erre a GDPR 6. cikkének (1) f pontja lehetőséget ad. Ezek az adatközlések csak a törvényes cél teljesüléséhez vagy az emberi jog megvédéséhez szükséges mértékűek.

7.3. Pszichológiai vizsgálat, vélemény

Pszichológiai vizsgálat esetén az ügyféllel folytatott beszélgetés alapján véleményt készítek, amelyet az ügyfél kérésére továbbítok (ügyvédnek, bíróságnak, stb.).

Gyerekekről készült vélemény esetében, amikor a megbízó a szülő, de a gyerektől tudomásomra jutott adatokra alapul a vélemény, a vizsgálat megkezdése előtt tájékoztatom a gyereket, hogy véleményt fogok készíteni, hogy mi a vélemény célja, és arról, hogy a vélemény tartalmáról minimum a szülő, de várhatóan egyéb felnőttek is tudomást fognak szerezni. A tájékoztatást mindig a gyerek életkorának megfelelő szinten adom.

7.5. Szupervízió

A munkám minőségbiztosítása és a továbbképzésem érdekében rendszeres szupervízióra járok egy szenior kollégához (Szil Péter, www.szil.info). Ez ahhoz szükséges, hogy segítséget kapjak, ha a pszichológusi munkám során elakadok, illetve hogy általában is felügyelve legyen a munkám minősége, és fejleszthessem azt.

A szupervízió csoportban zajlik, más segítő szakemberekkel. Ezeket a szakembereket is köti a titoktartás. A szupervízión csak a minőségbiztosításhoz és szakmai fejlődésemhez szükséges mértékben osztok meg adatokat ügyfeleimről, így az rendszerint anonim módon zajlik. Gyakran nem is az egyes ügy részleteivel foglalkozunk, hanem inkább azokkal a dilemmákkal, amelyeket az ügyféllel folytatott munka bennem kelt.

7.6. Társak, családtagok, barátok pszichológiai folyamatai

Amennyiben Önnek társa, barátja, családtagja, ismerőse, valamely közösségének tagja jár hozzám, vagy más velem kapcsolatban álló szakemberhez, adatokat közölhetek az illetővel vagy szakemberével, illetve kaphatok tőlük. Ez nagyon hasznos a pszichológiai munkában, mivel az egyéni ülésen többnyire csak arról tudunk beszélni, aminek az ügyfél már tudatában van. A társakkal, barátokkal, családtagokkal, ismerősökkel vagy az azokkal foglalkozó szakemberekkel folytatott információcsere külső szemlélő szempontját hozza be a munkába, ami új megközelítést vagy akár új témát vethet föl. Az ilyen információátadást körültekintően végzem, nem üres pletykálásról van szó. Az ügyfél kérheti, hogy valamely témáról ne adjak át információt.

7.7. Könyvelés

Az átutalás miatt vagy az Ön kérésére kiállított számlán szereplő adatokat (név, lakcím, igénybe vett szolgáltatás) megismerheti a könyvelőm vagy adóellenőrzés esetén az adóhatóság munkatársai. A könyvelőnek kötelessége az ily módon tudomására jutott adatokat bizalmasan kezelni.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Kuszing Gábor megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Ha valami nem érthető ebben a nyilatkozatban, kérem, hogy keressen meg személyesen, telefonon vagy e-mailben.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Kuszing Gábor indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Kuszing Gábor korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
    • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
    • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
    • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
    • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
      
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Nem használok automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

8.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11. Adatvédelmi hatósági eljáráshoz való jog

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást.

Tájékoztatom ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Kuszing Gábor a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.